Een nieuw jaar; dat betekent ook op arbeidsrechtelijk gebied enkele wetswijzigingen. We zetten ze hier kort voor je op een rij.

Geboorteverlof, uitbreiding pleegzorg- en adoptieverlof

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Hiermee is het huidige kraamverlof uitgebreid met eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon (dus maximaal5 dagen) voor de partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Dit gaat dan ‘geboorteverlof’ heten. Het verlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de dag van de bevalling.

Het pleegzorg- en adoptieverlof is verruimd van vier naar zes weken.

Stijging minimumloon

van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand bij een volledig dienstverband

Verhoging maximum transitievergoeding

de maximale transitievergoeding stijgt van € 79.000 naar € 81.000 bruto. Werknemers die meer dan € 81.000 bruto per jaar verdienen, hebben recht op een transitievergoeding ter hoogte van  een jaarsalaris.

Affectieschade

onder omstandigheden krijgen (nabestaanden van) werknemers die ernstig letsel oplopen of overlijden door een arbeidsongeval, recht op een vergoeding voor affectieschade (ook wel smartengeld genoemd).

Tijd-voor-tijd-regelingen en minimumloon

een tijd-voor-tijdregeling waardoor werknemers minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, alleen nog mogelijk als de CAO dat toestaat. Is dat niet het geval, dan geldt de hoofdregel uit de Wet Minimumloon en zal over alle gewerkte uren (dus óók overuren c.q. meeruren) tenminste het minimumloon moeten worden betaald. Deze wijziging is met name van belang voor werkgevers die om en nabij het minimumloon betalen. Let wel: tijd-voor-tijdafspraken zullen daarnaast mogelijk blijven als de compensatie in vrije tijd plaatsvindt in dezelfde betaalperiode als waarin is overgewerkt en de werknemer niet onder het minimumloon zakt.

Rechten personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering rondom pensioen: vanaf 1 januari 2019 krijgen de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering van ondernemingen die vanwege de omvang van hun personeelsbestand geen OR hebben, (extra) rechten toegekend bij besluiten van de onderneming op het gebied van pensioen.

In 2020 wordt na de invoering van de Wet Werk in Zekerheid in 2015, weer een grote wijziging in het arbeidsrecht verwacht door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In 2019 zal deze wet worden behandeld door het parlement. Er zullen forse wijzigingen voor het arbeidsrecht volgen, zoals de introductie van een nieuwe ‘gecombineerde’ ontslaggrond, een extra ontslagvergoeding als de arbeidsovereenkomst op die grond eindigt en beperkingen voor oproepcontracten. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen van deze wet..

De vervanging van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) verloopt, op zijn zachtst gezegd, moeizaam. In 2019 zal het kabinet verder gaan met de vervanging van de Wet DBA. Die nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid tegen gaan en moet er duidelijkheid komen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Ook hiervan houden wij je tussentijds op de hoogte.