De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt dat er na beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever, een transitievergoeding betaald moet worden aan de werknemer. Ook als een werknemer  twee jaar arbeidsongeschikt is en na die 2 jaar het dienstverband wordt beëindigd. Daar komt verandering in! De eerste kamer heeft namelijk recent ingestemd met het wetsvoorstel dat daar betrekking op heeft.

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moet betalen als een werknemer wordt ontslagen die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is. De compensatieregeling werkt terug tot en met 1 juli 2015. Dit betekent dat de werkgever ook een vergoeding krijgt voor de transitievergoeding die hij heeft betaald als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd.

De hoofdlijnen van de compensatieregeling zijn:

  • Compensatie voor (in beginsel) transitievergoedingen en eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten die op of na 1 juli 2015 aan langdurige arbeidsongeschikte (2 jaar of langer) werknemers zijn betaald;
  • De compensatie wordt verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als werkgevers (massaal) gebruikmaken van deze compensatieregeling zal dit leiden tot verhoging van de (uniforme) premie voor het Awf;
  • Geen onderscheid naar aard van de arbeidsovereenkomst of de wijze van beëindiging. Werkgevers komen ook in aanmerking voor compensatie als zij de arbeidsovereenkomst na afloop van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte geldt (2 jaar) met wederzijds goedvinden beëindigen omdat de werknemer niet meer in staat was zijn arbeid te verrichten. Wel moet de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever zijn geëindigd;
  • De hoogte van de compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die de werknemer zou hebben ontvangen, als de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de verplichte loondoorbetalingsperiode van 2 jaar zou zijn geëindigd. De periode van een eventuele loonsanctie telt niet mee.
  • Vanaf 1 januari 2020 mogen cao-partijen afspreken dat de werkgever bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding hoeft te betalen als de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid of op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie van beide.

Wil je weten hoe je als werkgever kunt anticiperen op deze nieuwe wet of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@jmadvocaten.nl