Het zijn woelige tijden. Hele bedrijfstakken worden gesloten. Andere bedrijven krijgen te maken met een hoge uitval onder het personeel. Personeelsleden zijn ziek, of moeten thuis blijven omdat de kinderen niet naar school kunnen. Onder die omstandigheden lukt het niet iedereen om zijn of haar afspraken na te komen.

Nu de oorzaak het Corona-virus is, waar geen bedrijf iets aan had kunnen doen, valt met regelmaat het woord “Overmacht”.

Als ondernemer kan je op twee manieren met overmacht te maken krijgen. Danwel je hebt een leverancier die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en die zich op overmacht beroept, of je kunt zelf niet aan je verplichtingen voldoen, en je beroept je op overmacht.

Maar wat is dan precies overmacht? Volgens de Nederlandse wet is overmacht de situatie waarin een overeenkomst niet wordt nagekomen, maar dat degene die niet nakomt niet kan worden aangerekend. Dat is het geval als de tekortkoming niet door zijn schuld veroorzaakt is, en ook niet volgens de wet, de overeenkomst of volgens gebruik voor zijn rekening komt.

Als daar sprake van is, dan kan een tekortkoming niet worden toegerekend en hoeft de schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan, niet te worden vergoed. Overigens staat dit er niet aan in de weg dat de overeenkomst wel kan worden ontbonden als een van de contractspartners zijn afspraken niet nakomt.

Op zichzelf voldoet de verspreiding van het Corona virus aan de criteria voor overmacht als daardoor niet kan worden nagekomen, maar discussie is nooit uit te sluiten. Want wat nu als bijvoorbeeld een zzp-er niet kan nakomen omdat hij zelf ziek is, maar hij tegen een negatief reisadvies in, toch naar een Corona-gebied op vakantie is geweest? Per geval moet dus bezien worden of ook in dat geval de tekortkoming niet is aan te rekenen.

Maar voordat we aan overmacht toekomen.

Zoals gezegd is overmacht het buiten je schuld niet kunnen nakomen van een overeenkomst, en het daarom niet aansprakelijk zijn voor de schade die daardoor veroorzaakt wordt. Maar eerst moet er dus sprake zijn van het niet nakomen van een overeenkomst. En daar vormt zich vaak de eerste discussie over, wat is er eigenlijk precies afgesproken? Zijn al jouw overeenkomsten zo helder dat er zonder enige discussie in staat wat je precies van de ander mag verwachten?

En dan de schade. In veel overeenkomsten is een beperking van de schadeplicht opgenomen. Dat kan er toe leiden dat bijvoorbeeld alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking komt, maar vervolgschade niet. Ook de maximale hoogte van een eventuele schadevergoeding is in veel overeenkomsten terug te vinden, meestal in de algemene voorwaarden. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar het is wel prettig als je van te voren wist welk risico er aan die overeenkomst vast zat.

Verzekeringen

Tenslotte verzekeringen. Tegen veel vormen van mogelijke schade kan je je verzekeren. Dus ook tegen schade zoals door niet-nakoming. Maar check vooral je polisvoorwaarden, of bij de schade-oorzaken niet zodanige uitsluitingen staan dat een pandemie zoals nu aan de hand, toch weer niet tot uitkering van je schade kan leiden.

Conclusie

Niet alle schade die je kunt ondervinden door de uitbraak van het Corona virus kan op een ander verhaald worden. Zelfs niet als de schade veroorzaakt wordt doordat een ander zijn verplichtingen niet nakomt. Om het risico van onverhaalbare schades zoveel mogelijk te beperken, en in ieder geval om ervoor te zorgen dat je weet welke risico’s je loopt, kan je altijd eens bij ons aankloppen.

Zoals altijd is het eerste half uur van een gesprek met ons gratis. Nu doen we die gesprekken even telefonisch of per e-mail, normaal gesproken doen we dat graag face to face.