Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever verplicht is om op verzoek van de werknemer, het slapende dienstverband tussen hen te beëindigen. Op basis van goed werkgeverschap moet de werkgever tevens de transitievergoeding betalen, ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij de beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte.

Tegelijkertijd zal er een compensatieregeling transitievergoeding in werking treden, en wel op 1 april 2020. De werkgever kan dan bij het UWV een verzoek tot compensatie van de betaalde transitievergoeding (na 1 juli 2015) indienen.

De uitgangspunten zijn helder maar in de praktijk roept bovenstaande veel vragen op en de minister heeft daar afgelopen vrijdag 13 december 2019 in een brief getracht helderheid over te geven, mede in het licht van het nieuwe arbeidsrecht, de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari a.s. in werking treedt.

De minister heeft o.a. de volgende vraag beantwoord.:

Welke implicaties heeft de uitspraak van de Hoge Raad heeft voor het overgangsrecht van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de opbouw van de transitievergoeding. Dit kan leiden tot een lagere transitievergoeding. Daarom is voor de compensatieregeling overgangsrecht van toepassing.

Het overgangsrecht bepaalt dat wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 start, de compensatie ook berekend wordt volgens de nieuwe berekening.

Om in aanmerking te komen voor compensatie ter hoogte van de oude berekening, moet de werkgever de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dus voor 1 januari 2020 starten.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden, moet de werkgever voor 1 januari 2020 met de werknemer tot overeenstemming te zijn gekomen. De daadwerkelijke beëindigingsdatum kan dan overigens wel na 1 januari 2020 liggen.

Met inachtneming van hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld over de slapende dienstverbanden, is het dus tijd voor de werkgever om snel in actie te komen! De beëindigingsovereenkomst zal dus in 2019 nog moeten worden gesloten. De werkgever kan dan nog voor de hogere compensatie in aanmerking komen. Wacht je tot na 1 januari 2020 dan kan het zijn dat je als werkgever aan de werknemer de hogere transitievergoeding verschuldigd bent maar het UWV slechts de vergoeding op basis van de nieuwe wetgeving, dus wellicht lager, zal compenseren.

Wij kunnen je voorzien van meer specifieke informatie en advies over de situatie waar je mee te maken hebt.