Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE JONG VAN MOOK ADVOCATEN

Definities
1. De Jong Van Mook Advocaten: de maatschap De Jong Van Mook Advocaten, gevestigd te Kerkdriel. De maten zijn mr. N. van Mook en mr. M. de Jong. De handelsnamen van De Jong van Mook Advocaten zijn: ‘De Jong Van Mook Advocaten’ en ‘JM Advocaten’.
2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht De Jong Van Mook Advocaten werkzaamheden verricht.

Toepasselijkheid
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van De Jong Van Mook Advocaten, op alle opdrachten van Opdrachtgever aan De Jong Van Mook Advocaten en op alle overeenkomsten met De Jong Van Mook Advocaten.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door De Jong Van Mook Advocaten uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Uitsluitend De Jong Van Mook Advocaten geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit is ook het geval wanneer de Opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden van De Jong Van Mook Advocaten en / of door haar verstrekte adviezen geen rechten ontlenen.
6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Opdracht
7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte opdracht en informatie.
8. Op iedere opdracht aan De Jong Van Mook Advocaten is haar kantoorklachtenregeling van toepassing, welke te vinden is op de website van De Jong Van Mook Advocaten.
9. Een opdracht aan De Jong Van Mook Advocaten leidt een tot inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatsverplichting.
10. Opdrachten aan De Jong Van Mook Advocaten kennen geen fatale termijn, mits niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Tarieven en betalingen
11. Voor de uitvoering van een opdracht of overeenkomst is door de Opdrachtgever honorarium verschuldigd aan De Jong Van Mook Advocaten, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting.
12. Tenzij tussen partijen nadrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Verschotten zijn o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, reiskosten, etc.
13. De Jong Van Mook Advocaten is gerechtigd om het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.
14. De Jong Van Mook Advocaten is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie in de betreffende zaak.
15. De betaling van declaraties van De Jong Van Mook Advocaten dient te geschieden binnen 15 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever een rente van 1% per maand over het declaratiebedrag verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
16. Indien een declaratie van De Jong Van Mook Advocaten niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan dan is De Jong Van Mook Advocaten gerechtigd om haar werkzaamheden voor de niet betalende Opdrachtgever op te schorten, nadat die Opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld. De Jong Van Mook Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van een dergelijke opschorting van haar werkzaamheden.
17. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betaling aan De Jong Van Mook Advocaten op te schorten of te verrekenen.
18. Gelden die De Jong Van Mook ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden De Jong Van Mook Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed aan de cliënt.
19. De Jong Van Mook Advocaten is gerechtigd om bedragen die ten behoeve van de Opdrachtgever onder de Stichting Beheer Derdengelden De Jong Van Mook Advocaten worden gestort, te verrekenen met bedragen die zij van de Opdrachtgever tegoed heeft, ongeacht of deze bedragen opeisbaar zijn. Zowel de Opdrachtgever als de Stichting Beheer Derdengelden De Jong Van Mook Advocaten geven hiervoor toestemming. Deze bepaling strekt mede ten behoeve van de Stichting voornoemd.

Aansprakelijkheid
20. Iedere aansprakelijkheid van De Jong Van Mook Advocaten voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door De Jong Van Mook Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
21. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Jong Van Mook Advocaten mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van De Jong Van Mook Advocaten voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het in totaal door De Jong Van Mook Advocaten in rekening gebrachte honorarium in het desbetreffende dossier. In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies en gemiste kansen uitgesloten.
22. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met De Jong Van Mook Advocaten als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
23. De Jong Van Mook Advocaten neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht. De Jong Van Mook Advocaten zal bij de selectie van deze derden zoveel als mogelijk van te voren overleggen met de Opdrachtgever, behoudens in het geval van het inschakelen van een deurwaarder. Iedere aansprakelijkheid van De Jong Van Mook Advocaten voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden is uitgesloten. Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde partij betreft, dan geldt de Opdrachtgever als Opdrachtgever van deze derde.
24. De Jong Van Mook Advocaten neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar Opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. De Jong Van Mook Advocaten is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door De Jong Van Mook Advocaten betrachtte zorg.
25. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook voor het niet deugdelijk functioneren van door De Jong Van Mook Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
26. De Opdrachtgever vrijwaart De Jong Van Mook Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever worden verricht.

Overige bepalingen
27. Op alle overeenkomsten tussen De Jong Van Mook Advocaten en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
28. Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is steeds bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen De Jong Van Mook Advocaten en haar Opdrachtgever(s). De Jong Van Mook Advocaten heeft daarnaast het recht om een geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van haar Opdrachtgever.
29. De Jong Van Mook Advocaten is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2021.