Privacy statement

De Jong Van Mook Advocaten waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Jong Van Mook Advocaten houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Jong Van Mook Advocaten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Gezinssituatie;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoons-gegevens verwerken wij?

De Jong Van Mook Advocaten kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:
• Strafrechtelijk verleden;
• Gevoelige gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak;
• Burgerservicenummer (BSN);
• Vreemdelingennummer.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op?

De hiervoor benoemde gegevens worden door De Jong Van Mook Advocaten opgeslagen op de volgende manieren:
• In fysieke dossiers in alle gevallen dat door u zelf of door anderen fysieke documenten aan ons worden verstrekt, en in gevallen waar wij een afdruk van de betreffende gegevens nodig achten, beide in het kader van de uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht;
• In ons CRM systeem ;
• In de door ons gebruikte mobiele telefoons voor zover nodig om u te kunnen bereiken als dat nodig is in het kader van de door u aan ons verstrekte opdracht.
Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?
De Jong Van Mook Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om diensten aan u te kunnen leveren;
• Het afhandelen van uw betaling;
• De Jong Van Mook Advocaten analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• De Jong Van Mook Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat doen wij met uw gegevens?

De Jong Van Mook Advocaten verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De Jong Van Mook Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn(en) luiden als volgt:

  1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): vijf jaar na afsluiten van uw zaak;
  2. Digitale gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): twintig jaar na afsluiten van uw zaak;
  3. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;
  4. Overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

Delen wij uw gegevens met anderen?

De Jong Van Mook Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder, maar niet uitsluitend de WWFT, of een rechterlijke uitspraak.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zoals de beheerder van ons CRM-programma en onze accountant, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Jong Van Mook Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe gebruiken wij cookies?

De Jong Van Mook Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zo maakt onze website gebruik van Google Analytics, een statistiekendienst van Google Inc. (“Google”), om de gegevens van deze website te analyseren. Deze software maakt gebruik van cookies. Google maakt gebruik van deze cookies om analyses uit te voeren ten aanzien van het gebruik van deze website door gebruikers. Op grond van deze analyses kunnen wij onze website en daarmee onze dienstverlening verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door De Jong Van Mook Advocaten alsmede Google. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Google.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij De Jong Van Mook Advocaten een verzoek in te dienen om:
• uitsluitsel te verkrijgen of De Jong Van Mook Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
• rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in dit kader ook uw gegevens aanvullen;
• wissing van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te bewerkstelligen, indien a) uw gegevens niet langer nodig zijn, b) u uw toestemming voor verwerking intrekt, c) u bezwaar maakt tegen de verwerking, of d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
• de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien a) de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die De Jong Van Mook Advocaten in staat stelt de juistheid te controleren, b) de verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens, c) De Jong Van Mook Advocaten de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;
• de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden;
• bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.
U zult zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, een reactie ontvangen van De Jong Van Mook Advocaten. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jong Van Mook Advocaten. Hetzelfde geldt voor een afwijzing van uw verzoek door De Jong Van Mook Advocaten ten aanzien van uw bovengenoemde rechten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De Jong Van Mook Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maakt De Jong Van Mook Advocaten gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’).

SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met ons communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en wij de gegevens die u verstuurt kunnen inzien.
Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
De Jong Van Mook Advocaten
Kerkstraat 24
5331 CE Kerkdriel
info@jmadvocaten.nl

Wijziging privacy statement

De Jong Van Mook Advocaten behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te wijzigen.