Bereid u voor op de aanstaande wetswijzigingen per 1 augustus 2022: wat kunt u verwachten?

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wet zijn aangepast in lijn met de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hoewel nog veel onduidelijk is over de nieuwe wet, geven het wetsvoorstel en de eerste adviezen al een duidelijk beeld waar werkgevers vanaf 1 augustus 2022 rekening mee moeten houden. Wij hebben de drie belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

1. Kosteloos aanbieden van scholing

Per 1 augustus 2022 dient verplichte scholing kosteloos te worden aangeboden. In het wetsvoorstel staat daarnaast dat de tijd die met deze scholing gemoeid gaat, wordt aangemerkt als werktijd. Maar wanneer is nou sprake van verplichte scholing? In de toelichting op het Wetsvoorstel staat dat hier sprake van is als de scholing op grond van toepasselijk Unierecht, nationaal recht of op basis van een cao verplicht is gesteld. De verplichting zou niet van toepassing zijn op scholing voor het verkrijgen of behouden van een beroepskwalificatie.
In de praktijk is dit onderscheid natuurlijk lastig te maken. Ook is nog onduidelijk of de verplichte scholing gaat gelden voor enkel de onbepaalde tijdscontracten of ook voor de bepaalde tijdscontracten en flexcontracten. Als we kijken naar het doel van de Richtlijn zal de opleidingsverplichting waarschijnlijk voor alle contracten gaan gelden.
In het Wetsvoorstel is expliciet opgenomen dat een studiekostenbeding in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk is. De Richtlijn biedt echter weinig ruimte om een studiekostenbeding overeen te komen voor verplichte scholing. Ook is nog onduidelijk of de wet per 1 augustus 2022 ook van toepassing is op alle reeds gesloten overeenkomsten of pas op de overeenkomsten die op of na 1 augustus 2022 zijn overeengekomen. Het verdient daarom aanbeveling om de studiekostenbedingen nu al onder de loep te nemen en zoveel mogelijk in lijn te maken met de te verwachten wetswijzigingen. Zorg voor een helder beleid in uw onderneming over verplicht te volgen studies en overige studies. Zo voorkomt u de conflicten achteraf.

2. Geen verbod op nevenwerkzaamheden

Op dit moment is het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in een arbeidsovereenkomst heel gebruikelijk. Het wetsvoorstel beoogt dit te veranderen. Het uitgangspunt is dat het verbod op nevenwerkzaamheden niet langer is toegestaan tijdens het dienstverband, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is. Hierbij kan gedacht worden aan een overtreding van de Arbeidstijdenwet door de nevenwerkzaamheden.

In het advies op het wetsvoorstel is voorgesteld een motivering voor het opnemen van het nevenactiviteitenbeding in het beding op te nemen, zoals dit ook gebeurt bij een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd. Daarnaast zal waarschijnlijk bij cao afgeweken mogen worden van dit verbod, indien de belangen van de werknemers nog wel voldoende beschermd blijven.

3. Informatieverplichting

In artikel 7:655 BW staat opgesomd welke informatie schriftelijk aan de werknemer verstrekt dient te worden bij indiensttreding, zoals functie, aanvang van het dienstverband, salaris etc. De Richtlijn breidt deze informatieverplichting nog verder uit.

Zo dient een werkgever vanaf 1 augustus 2022 bijvoorbeeld informatie te verstrekken over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag inclusief de daarbij horende termijnen.

In het Wetsvoorstel is opgenomen dat op het niet nakomen van deze verplichting een sanctie gesteld kan worden ter hoogte van de daardoor geleden schade. In de praktijk is lastig vast te stellen wat die schade is. Ook lijkt de bewijslast van die geleden schade in eerste instantie bij de werknemer te liggen.

Deze informatieverplichting brengt een zware administratieve last op de werkgever. Toch is dit relatief eenvoudig op te lossen door de procedures en informatie op te nemen in uw personeelsreglement. Let wel! De bewijslast voor de ontvangst van dit reglement ligt bij de werkgever.

Op dit moment is nog onduidelijk of bovengenoemde verplichtingen ook gelden voor overeenkomsten aangegaan vóór 1 augustus 2022. De kans bestaat dat dit in ieder geval voor een deel van de verplichtingen het geval zal zijn. Bekijk daarom alvast uw overeenkomsten en reglementen, zodat u op 1 augustus 2022 niet voor onaangename verrassingen komt te staan.